Portal - Szczawnica
Strona główna / Zasady rekrutacji
Poniedziałek - 18 czerwca 2018 Elżbiety, Marka, Pauli     
Kontakt / Godziny pracy
Plan lekcji SP2 i Gimnazjum
Lekcje i przerwy
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2017/2018
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Linki do ciekawych stron w Internecie
Dla rodziców
Archiwum
polski
Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji
 
1. Do klasy pierwszej gimnazjum z urzędu przyjmowani są wszyscy absolwenci szkół pod­sta­wowych zamieszkali na terenie miasta i gminy Szczawnica. O przyjęciu dziecka do gimna­zjum decyduje dyrektor.
2. Za zgodą dyrektora do gimnazjum może być przyjęty na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwent szkoły podstawowej zamieszkały poza Szczawnicą, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
3. Dyrektor szkoły, uwzględniając decyzję Małopolskiego Kuratora Oświaty, ustala dokła­dne terminy związane z rekrutacją: termin składania ankiet, termin przyjmowania orygi­nałów świadectw i zaświa­dczeń o wynikach spra­w­dzianu, termin ogłoszenia wyników rekrutacji (imienne listy uczniów w poszczególnych oddziałach klas pierwszych). Wszystkie terminy zostają umieszczone na stronie internetowej szkoły. Po zakończeniu rekrutacji imienne listy klas pierwszych nie mogą ulec zmianie.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyre­ktora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów; 
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie­przyjętych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nie­przy­jętych lub informację o liczbie wolnych miejsc;
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekruta­cyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
7. Listę, o której mowa w ust. 6 pkt 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umie­szczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawie­ra imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 8, jest określany w fo­r­mie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji re­krutacyjnej.
9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata (lub jego prawny opiekun) może wystąpić do komi­sji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.
10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata (lub jego prawny opiekun) z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przy­jęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
11. Rodzic kandydata (lub jego prawny opiekun) może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekru­tacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrek­tora szkoły placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
13. Kryteria przyjmowania do naszego gimnazjum:
1) liczba punktów uzyskana ze sprawdzianu po klasie szóstej;
2) osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych
(1 - 5 pkt);
3) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego (1 - 3 pkt);
4) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (1 - 3 pkt).
14. Wymagane dokumenty:
1) oryginał świadectwa ukończenia szóstej klasy i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu;
2) zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia wymienione w ust. 14 pkt 2, 3, 4.
15. Kryteria przyjmowania uczniów do gimnazjum podaje kandydatom dyrektor, nie później niż do końca lutego.
16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor w uzgodnieniu z burmistrzem wyznacza termin postępowania uzupełniającego.
17. Przydziału uczniów do poszczególnych klas I dokonuje zespół:
1) dążąc do wyrównania poziomu wszystkich klas;
2) kierując się wynikami w nauce w szkole podstawowej;
3) biorąc pod uwagę ocenę zachowania;
4) uwzględniając realne prośby rodziców złożone w formie pisemnej do komisji rekrutacyjnej, ale przed terminem zakończenia rekrutacji.
18. Wyboru wychowawców dokonuje dyrektor szkoły, przydział do poszczególnych oddziałów następuje w drodze losowania.
19. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
20. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekruta­cyj­nego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakoń­czone prawomocnym wyrokiem.
21. W przypadku przechodzenia ucznia z innego gimnazjum do naszej szkoły o przyjęciu ucz­nia decyduje dyrektor szkoły.
22. Uczeń, o którym mowa w ust. 21, jest przyjmowany do szkoły na pod­stawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Ponadto w takim przypadku można przeprowadzić eg­za­min klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasy­fikowania i promowania uczniów.
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x