Portal - Szczawnica
Strona główna / Dla rodziców / Regulamin realizacji projektu edukacyjnego
Sobota - 18 sierpnia 2018 Bogusława, Bronisława, Ilony     
Kontakt / Godziny pracy
Plan lekcji SP2 i Gimnazjum
Lekcje i przerwy
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2017/2018
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Linki do ciekawych stron w Internecie
Dla rodziców
Archiwum
polski
Projekt edukacyjny

Szczawnica, 7.10.2015 r.
REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
IM. KS. PROF. J. TISCHNERA
W SZCZAWNICY
 
 § 1
 
1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz.562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na oceną zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 
2. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół, przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z za­stosowaniem różnorodnych metod.
 
3. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
a) odpowiedzialności za własne postępy,
b) podejmowania grupowych pomysłów,
c) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł,
d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
e) umiejętności stosowania teorii w praktyce,
f) rozwój samoorganizacji i kreatywności,
g) przygotowanie do publicznych wystąpień,
h) naukę samodzielności i podejmowania aktywności.
 
4. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego półrocza nauki w klasie trzeciej.
 
5. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimna­zjalnego, temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
 
7. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opie­kunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu. W przypadku zwolnienia na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu prze­zna­czonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się: „zwolniony” lub „zwolniona”.
§ 2
Czas trwania projektów jest dowolny, ale nie może być krótszy niż miesiąc.
§ 3
 
1.Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.
 
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniej­szego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.
 
3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimna­zjum, którego zadaniem jest:
a) zebranie od zespołów przedmiotowych lub poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrekto­rowi szkoły
i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole,
b) monitorowanie stanu realizacji projektów,
c) organizację publicznej prezentacji projektów,
d)  podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawo­zdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.
§ 4
 
1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klas II o warun­kach i zasadach realizacji projektu oraz za­poz­naje z niniejszym regulaminem.
 
2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu, nie później niż w ter­mi­nie do 30 września.
§ 5
 
1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do rea­lizacji (tematy mogą proponować uczniowie), biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i wa­runki, jakimi dysponuje gim­nazjum.
 
2. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w tra­kcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i spo­sobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację tego projektu. Decyzje o zmianach w pracy nad projektami podej­muje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem da­ne­go projektu lub dyrektorem szkoły.
 
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, udostępnia się uczniom na stronie internetowej szko­ły i w bibliotece.
§ 6
 
1. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie, składając wspó­l­ną pise­mną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyklasowe.
 
2. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka ze­spo­łów uczniowskich.
 
3. W przypadku gdy uczeń:
a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) dyrektor szko­ły włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zaintere­sowania i zdolności ucznia.
 
§ 7
 
1. Na realizację projektu edukacyjnego uczniowie klas drugich mają cały rok szkolny, ale ukończenie projektu nie może nastąpić później niż termin klasyfikacji uczniów.
 
2.Realizacja projektu jest doko­nywana pod­czas zajęć pozalekcyjnych i poza­szkol­nych. 
 
3. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i tre­ści podstawy programowej,
b) omówienie z uczniami:
- czasu realizacji projektu,
- form pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
- podziału zadań w zespole i zasad współpracy,
- kryteriów oceny projektu,
- sposobu prezentacji i podsumowania projektu, wpisując je do karty realizacji projektu;
c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (deklaracje przystąpienia uczniów do rea­li­zacji projektu, kontrakt dla uczniów, karta oceny projektu, karta oceny prezentacji pro­jektu, sprawozdanie z realizacji projektu),
d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,
e) monitorowanie jego realizacji,
f) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.
 
4. Nauczyciele, w zakresie swoich kompetencji, są zobowiązani do udzielania wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośredni­ctwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kry­teriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 
5. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontrakt z opiekunem zespołu,
- przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom,
- komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,
- dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu eduka­cyj­ne­go w do­kumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).
§ 8
 
1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależ­niona od tema­tyki realizowanego projektu, prezentacja musi wynosić minimum 20 minut.
 
2. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
a) konferencja naukowa połączona z wykładami,
b) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami,
c) przedstawienie teatralne, inscenizacja,
d) książka, broszura, gazetka,
e) prezentacja multimedialna,
f) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska,
g) happening, marsz,
h) debata,
i) inna forma za zgodą opiekuna projektu.
 
3. W zależności od tematyki projektu w prezentacji jako obserwatorzy i zapro­szeni goście mogą uczestniczyć:
a) uczniowie danej klasy,
b) rodzice uczniów,
c) ogół uczniów szkoły,
d) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu,
e) inne osoby, które opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.
§ 9
 
1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 
2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
a) ocenę cząstkową z przedmiotu za wykonanie zadania, a w szczególności:
- zawartość merytoryczną, treść,
- zgodność z tematem,
- oryginalność,
- kompozycja,
- stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
- estetyka i staranność,
- trafność dowodów i badań,
- wartość dydaktyczna i wychowawcza;
b) ocenę zachowania za wkład ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
- pomysłowość i innowacyjność,
- umiejętność pracy w grupie,
- udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,
- stopień trudności zadań,
- terminowość wykonania przydzielonych zadań,
- poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
- pracowitość,
- udział w prezentacji.
 
3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o prze­biegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i zaangażowaniu poszczególnych uczniów.
 
4. Ocena za udział w projekcie jest odrębna dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udziału w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych doku­mentach szkolnych.
§10
 
Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.
 
 
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x