Portal - Szczawnica
Strona główna / Dokumentacja gimnazjum / Regulamin SU
Sobota - 18 sierpnia 2018 Bogusława, Bronisława, Ilony     
Kontakt / Godziny pracy
Plan lekcji SP2 i Gimnazjum
Lekcje i przerwy
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2017/2018
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Linki do ciekawych stron w Internecie
Dla rodziców
Archiwum
polski
Regulamin SU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. KS. PROF. J. TISCHNERA
W SZCZAWNICY
 
 
 
Podstawa prawna:
 
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r.
 z późniejszymi zmianami) Nowelizacja Ustawy - 2 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami.
- Statut Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy.
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.     Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
2.     Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
3.     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 
 
II. Organy Samorządu Uczniowskiego
 
§ 2
1.     Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
2.     Organami Samorządu Uczniowskiego są:
3.     Rady Klasowe
4.     Zarząd Samorządu Uczniowskiego
5.     Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego
6.     Rady Klasowe liczą po 3 osoby.
7.     Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego liczy 7 osób.
8.     Kadencja Rad Klasowych trwa 1 rok.
9.     Kadencja Szkolnej Rady Uczniowskiej trwa 1 rok.
10.                       Szkolną Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
- wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego
- sekretarz
- skarbnik
- członkowie Zarządu
- przewodniczący Rad Klasowych
10 . Przewodniczący Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego:
- koordynuje pracę Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego
- dokonuje podziału obowiązków wśród członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego
- uzgadnia z opiekunami Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego terminy zebrań i informuje go o pracach Samorządu
- prowadzi zebrania Samorządu
- podpisuje dokumenty w imieniu Samorządu Uczniowskiego
- raz w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie
z działalności Samorządu Uczniowskiego
11. Wiceprzewodniczący Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego:
- koordynuje pracę Rady Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych
- wspiera i koordynuje pracę sekcji Samorządu Uczniowskiego
- w razie potrzeby przejmuje obowiązki i kompetencje przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
12.                       Sekretarz:
-  prowadzi dokumentację pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje sprawozdania z przeprowadzonych akcji- prowadzi książkę protokołów z zebrań Samorządu Uczniowskiego.
- wybierany jest z Zarządu Samorządu Uczniowskiego
13.                        Skarbnik:
- działa we współpracy z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego:
- prowadzi dokumentację finansową Samorządu Uczniowskiego,
- corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe dyrekcji.
- gospodaruje środkami finansowymi Samorządu Uczniowskiego
- realizuje wydatki zgodnie z ustaleniami Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego,
- na każde żądanie przewodniczącego podaje stan środków posiadanych przez SU,
- wybierany jest z Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego
 
 
III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
 
§ 3
 
1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu
- prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem
- prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej lub gazetki ściennej
 
2. Ponadto Samorząd Uczniowski:
- opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki,
- opiniuje   szczegółowe   warunki i sposób   oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz system nagradzania i karania,
-  może opiniować ocenę pracy nauczyciela,
- sporządza wniosek o przyznanie stypendium uczniom, spełniającym określone warunki.
 
3.  Do zadań Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
- opracowanie projektu rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego i przedstawienie do końca października na zebraniu,
- realizacja zadań zawartych w rocznym planie pracy,
- przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych akcji i zrealizowanych zadań,
- reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec nauczycieli, Dyrekcji szkoły oraz na zewnątrz,
- przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrekcji szkoły inicjatyw, wniosków i opinii wypracowanych przez Samorządu Uczniowskiego w sprawach dotyczących szkoły,
- występowanie w imieniu Samorządu Uczniowskiego do władz szkolnych
z inicjatywami dotyczącymi zmian w organizacji pracy i życia szkoły,
- zgłaszanie w imieniu Samorządu Uczniowskiego propozycji zmian w Statucie Szkoły
- informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką
w szkole oraz uczestnictwem w działalności Samorządu Uczniowskiego,
- obrona interesów uczniów na szczeblu szkolnym, na życzenie uczniów indywidualnych, grup uczniów lub klas, reprezentowanie ich wobec Dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej,
- zgłaszanie faktu (w przypadku jego wystąpienia) nieprzestrzegania podstawowych praw ucznia: prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami oraz prawa do jawnej
 i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- informowanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcji szkoły o bieżących pracach Samorządu i podejmowanych działaniach,
- wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły,
- występowanie do Dyrekcji szkoły oraz Rady Rodziców o wsparcie finansowe inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.
 
4. Wszystkie decyzje i uchwały Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego ze wszystkich decyzji rozlicza się przed Samorządom Uczniowskim.
 
5. Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego o swoich decyzjach informuje nauczyciela – opiekuna oraz Dyrekcję szkoły.
 
6. Zebrania Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego powinny się odbywać raz w miesiącu na godzinie wychowawczej. Spotkanie Szkolnej Rady Samorządu Szkolnego zwołuje jego przewodniczący. Pierwsze zebranie powinno się odbyć w drugim tygodniu nauki.
 
7. Na własne życzenie w zebraniach Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcja szkoły.
 
IV.  Nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 
§ 4
1. Nauczyciel – opiekun jest doradcą Samorządu Uczniowskiego, który służy uczniom swoją pomocą, radą i doświadczeniem we wszystkich pracach
i zadaniach podejmowanych przez Samorząd.
2. Opiekun uzyskuje status stałego obserwatora zebrań Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz koordynatora ich działań.
3. Opiekun ma prawo do uczestnictwa we wszystkich przejawach pracy Samorządu.
4. Kandydatem na opiekuna SU może być każdy członek Rady Pedagogicznej.
5. Członkowie Samorządu Uczniowskiego, przy wyborach do Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego w tajnym głosowaniu dokonują wyboru dwóch opiekunów. Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego informuje Dyrekcję szkoły o wynikach głosowania.
6. Dyrekcja szkoły powierza funkcję opiekuna nowo wybranym nauczycielom, którzy rozpoczynają współpracę z Samorządem Uczniowskim.
7. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.
8. Ustępujący nauczyciel – opiekun służy radą i pomocą nowemu opiekunowi oraz wdraża go w pracę z młodzieżą w Samorządzie Uczniowskim.
9. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
- uzasadnionej rezygnacji,
- końca kadencji,
- odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej.
- odwołanie decyzją Samorządu Uczniowskiego
11. W przypadku braku wyboru opiekuna SU przez Radę SU obowiązki opiekuna tymczasowo pełnić będzie Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez niego.
 
 
                      V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
 
§ 5
Samorząd dokumentuje swoją działalnośćpoprzez:
1.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
2.     Plan Pracy Samorządu,
3.     Sprawozdania z działalności Samorządu (dwa razy do roku),
4.     Książkę uchwał,
5.     Książkę protokołów.
 
VI. Fundusze
 
§ 6
1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
2. Dysponentami funduszy są: rada samorządu uczniowskiego oraz uczniowskie rady klasowe, każda we własnym zakresie.
3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu, a w sprawach większych wydatków również na podstawie uchwały.
4. Fundusze samorządu tworzy się: ze środków przekazywanych na Komitet Rodzicielski i z Spółdzielni Uczniowskiej.
5. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.
 
 


VII. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego
 
§ 7
 
1.     Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane nie później niż do końca września po wcześniejszej dwutygodniowej kampanii wyborczej
2.     Wybory Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe i tajne.
3.     W wyborach, biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
4.     Wybory przeprowadzają komisja wyborcza powołana przez Rady Klasowe (jeden uczeń z każdej klasy).
5.     Rady Klasowe ustalają również termin, tryb i zasady przeprowadzenia wyborów klasowych na kandydata do Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego i zostaje on podany do ogólnej wiadomości.
6.     W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskie.
7.     Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera ze swojego grona sekretarza
i skarbnika.
8.     Członek Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego, który otrzymuje dwudziestą uwagę negatywną traci przywilej zasiadania w Szkolnej Radzie Samorządu Uczniowskiego oraz w Radzie Klasowej.
9.     W przypadku skreślenia członka Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego, jego obowiązki przechodzą na ucznia powołanego przez Szkolną Radę Samorządu Uczniowskiego.
10.                       W przypadku skreślenia członka Rady Klasowej, uczniowie danej klasy wybierają osobę, która przejmie obowiązki poprzedniego członka Rady Klasowej.
 
 
VIII. Tryb podejmowania uchwał
 
§ 8
 
1.     Uchwały Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym całej społeczności uczniowskiej.
2.     W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków Zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.
3.     Uchwały Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego są numerowane
w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 


IX. Rzecznik Praw Ucznia
 
§ 9
 
1.     W szkole działa 2 Rzeczników Praw Ucznia.
2.     Rzecznikiem jest przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
i przedstawiciel Rady Pedagogicznej
3.     Rzecznicy wybierani są z ogółu Samorządu Uczniowskiego w wyborach.
4.     Pracę Rzeczników i tryb rozpatrywania spraw reguluje załącznik do Regulaminu (załącznik nr 1).
 
X. Postanowienia końcowe
 
§ 10
Przepisy końcowe
1. Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia
realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli, uczniów i rodziców,
w której
mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie
i skuteczna komunikacja pomi
ędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem przegłosowania przez Samorząd Uczniowski
i zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
4. Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego.
5. Regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece szkoły.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x